Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Z TRANS s.r.o.

Z TRANS s.r.o., Chelčického 264, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 28265653, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57311.

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží, které má ve své nabídce společnost Z TRANS s.r.o.

II. Objednávání zboží

 1. Odběratel si může zboží objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu. Kontaktní adresy jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti www.ztranscz.cz.
 2. V objednávce je nutno uvést následující údaje:
  • jméno a příjmení, telefonní a e-mailové spojení.
  • přesný název a množství zboží.
  • informaci, zda si přeje pouze nákup nebo také přezutí.
 3. Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva, potvrzení může být provedeno písemně, telefonicky, e-mailem nebo dodáním objednaného zboží.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Cena zboží je uvedena na internetových stránkách společnosti www.ztranscz.cz. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných cenách.
 2. Všechny ceny na stránkách jsou uvedeny včetně DPH 21 %.
 3. Společnost Z TRANS s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.
 4. Kupní cena je splatná v hotovosti při odběru zboží nebo po dohodě také převodem na účet s dohodnutou lhůtou splatnosti.

IV. Dodací podmínky

 1. Zboží je dodáno dle dispozic skladu ihned, v ostatních případech bude odběratel informován o termínu dodání zboží.
 2. Zboží může odběratel převzít osobně nebo je po dohodě možné zboží zaslat na určenou adresu.
 3. Dodání zboží je splněno osobním převzetím zboží nebo předáním zboží zvolenému přepravci.
 4. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V. Záruční podmínky

 1. Z TRANS s.r.o. poskytuje na zboží záruku v trvání 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
 2. Odběratel je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady je povinen reklamovat ihned.
 3. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady vzniklé nesprávnou obsluhou nebo nesprávným používáním zejména v rozporu s návodem k obsluze.
 4. Z TRANS s.r.o. zajišťuje opravy a odstranění vad v záruční době na své náklady, pozáruční opravy jsou účtovány odběrateli.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.1.
 2. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.
 3. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro vyřízení objednávky a doručení zboží.
 4. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách www.ztranscz.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky mohou být společností Z TRANS s.r.o. kdykoliv změněny.

 

Pravidla ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

I. Společnost

Z TRANS s.r.o., se sídlem Chelčického 264, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 28265653, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 573111

II. Jaké údaje společnost shromažďuje

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail.

III. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme základní identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro řádné plnění závazků z obchodní spolupráce se zákazníky při dodávkách zboží a služeb, pro zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, za účelem plnění právních povinností vyplývajících z příslušných obecně platných právních předpisů.

IV. Doba zpracování údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníky a po další dobu v souladu s obecně platnými předpisy.

V. Místo zpracování

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně na území České republiky a jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a proti zneužití, k čemuž má správce vytvořeny odpovídající fyzická, elektronická a manažerská opatření.

VI. Další zpracovatelé

Správce poskytuje osobní údaje zákazníků přepravním službám, a to jen v rozsahu nutném pro řádné doručení zboží nebo poskytnutí služeb a také státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákony.

VII. Práva subjektů

Subjekt osobních údajů má právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz osobních údajů, může vznést námitku proti zpracování.

V Moravských Budějovicích, 1. 6. 2018